• WDRC: Wide Dynamic Range Compression
  • RIC: Receiver in Canal
  • سوئیچ خودکار تلکویل :  Automatic Telecoil Switching
  • ژنراتور تن درون‌سیتو  :  In-situ Tone Generator

 

 

سمعک MINI MITO BTE LITE

یک سمعک دیجیتال miniBTE (پشت گوشی) است که با باتری ۳۱۲ طراحی شده است تا برای جبران افت شنوایی از خفیف تا شدید مناسب باشد. این سمعک راحت و آسان برای پوشیدن است. این محصول دارای دو (۲) کانال WDRC، ۱۲ باند تنظیمی (ایکولایزر)، ۴ حافظه، سوئیچ خودکار تلکویل و MTO، فیلتر نویز فیدبک، فیلترهای برش پایین و بالا، و محدودکننده خروجی است.

 

 

 

سمعک MINI MITO BTE CLASSIC

یک سمعک دیجیتال miniBTE (پشت گوشی) است که با باتری ۳۱۲ طراحی شده است تا برای جبران افت شنوایی از خفیف تا شدید مناسب باشد. این سمعک راحت و آسان برای پوشیدن است. این محصول دارای چهار (۴) کانال WDRC، ۱۲ باند تنظیمی (ایکولایزر)، ۴ حافظه، فیلتر نویز فیدبک، فیلترهای برش پایین و بالا، و محدودکننده خروجی است. علاوه بر این، دارای لغو کننده فیدبک تطبیقی و کاهش نویز در ۱۰ باند و ۳ سطح نویز است.

 

 

سمعک MINI MITO BTE PRO

یک سمعک دیجیتال miniBTE (پشت گوشی) است که با باتری ۳۱۲ طراحی شده است تا برای جبران افت شنوایی از خفیف تا شدید مناسب باشد. این سمعک راحت و آسان برای پوشیدن است. این محصول دارای شش (۶) کانال WDRC، ۱۲ باند تنظیمی (ایکولایزر)، ۴ حافظه، فیلتر نویز فیدبک، فیلترهای برش پایین و بالا، و محدودکننده خروجی است. علاوه بر این، دارای لغو کننده فیدبک تطبیقی، کاهش نویز، و پردازش میکروفون جهت‌دار تطبیقی است.

 

 

سمعک MINI MITO ULTIMATE

یک سمعک دیجیتال miniBTE (پشت گوشی) است که با باتری ۳۱۲ طراحی شده است تا برای جبران افت شنوایی از خفیف تا شدید مناسب باشد. این سمعک راحت و آسان برای پوشیدن است. این محصول دارای هشت (۸) کانال WDRC، ۱۲ باند تنظیمی (ایکولایزر)، ۴ حافظه، سوئیچ خودکار تلکویل، فیلتر نویز فیدبک، فیلترهای برش پایین و بالا، و محدودکننده خروجی است. علاوه بر این، دارای لغو کننده فیدبک تطبیقی نسل سوم و کاهش نویز لایه‌ای (۱۲ باند و تنظیمات برش تا ۱۷ دسی‌بل برای شرایط بسیار شدید)، ثبت رویدادها، و پردازش میکروفون جهت‌دار تطبیقی است. همچنین دارای ژنراتور تن درون‌سیتو است.

 

 

سمعک MINI MITO BTE LITE POWER  

یک سمعک دیجیتال miniBTE (پشت گوشی) است که با باتری ۳۱۲ طراحی شده است تا برای جبران افت شنوایی از خفیف تا شدید مناسب باشد. این سمعک راحت و آسان برای پوشیدن است و دارای گیرنده قدرتمند برای عملکرد بهتر است. این محصول دارای دو (۲) کانال WDRC، ۱۲ باند تنظیمی (ایکولایزر)، ۴ حافظه، سوئیچ خودکار تلکویل و MTO، فیلتر نویز فیدبک، فیلترهای برش پایین و بالا، و محدودکننده خروجی است.

 

 

سمعک MINI MITO BTE CLASSIC POWER  

یک سمعک دیجیتال miniBTE (پشت گوشی) است که با باتری ۳۱۲ طراحی شده است تا برای جبران افت شنوایی از خفیف تا شدید مناسب باشد. این سمعک راحت و آسان برای پوشیدن است و دارای گیرنده قدرتمند برای عملکرد بهتر است. این محصول دارای چهار (۴) کانال WDRC، ۱۲ باند تنظیمی (ایکولایزر)، ۴ حافظه، سوئیچ خودکار تلکویل و MTO، فیلتر نویز فیدبک، فیلترهای برش پایین و بالا، و محدودکننده خروجی است. علاوه بر این، دارای لغو کننده فیدبک تطبیقی و کاهش نویز (۱۰ باند و ۳ سطح نویز) است.

 

 

سمعک MINI MITO BTE PRO POWER

یک سمعک دیجیتال miniBTE (پشت گوشی) است که با باتری ۳۱۲ طراحی شده است تا برای جبران افت شنوایی از خفیف تا شدید مناسب باشد. این سمعک راحت و آسان برای پوشیدن است و دارای گیرنده قدرتمند برای عملکرد بهتر است. این محصول دارای شش (۶) کانال WDRC، ۱۲ باند تنظیمی (ایکولایزر)، ۴ حافظه، فیلتر نویز فیدبک، فیلترهای برش پایین و بالا، و محدودکننده خروجی است. علاوه بر این، دارای لغو کننده فیدبک تطبیقی، کاهش نویز، و پردازش میکروفون جهت‌دار تطبیقی است.

 

 

سمعک MINI MITO BTE ULTIMATE POWER

یک سمعک دیجیتال miniBTE (پشت گوشی) است که با باتری ۳۱۲ طراحی شده است تا برای جبران افت شنوایی از خفیف تا شدید مناسب باشد. این سمعک راحت و آسان برای پوشیدن است و دارای گیرنده قدرتمند برای عملکرد بهتر است. این محصول دارای هشت (۸) کانال WDRC، ۱۲ باند تنظیمی (ایکولایزر)، ۴ حافظه، سوئیچ خودکار تلکویل، فیلتر نویز فیدبک، فیلترهای برش پایین و بالا، و محدودکننده خروجی است. علاوه بر این، دارای لغو کننده فیدبک تطبیقی نسل سوم و کاهش نویز لایه‌ای (۱۲ باند و تنظیمات برش تا ۱۷ دسی‌بل برای شرایط بسیار شدید)، ثبت رویدادها، و پردازش میکروفون جهت‌دار تطبیقی است. همچنین دارای ژنراتور تن درون‌سیتو است.